fbpx

Algemene Voorwaarden Car Driver Deals

1- Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een klant (is gelijk aan “contractant”) en Car Driver Deals. Car Driver Deals verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing.

 2- Het aanbod/de offerte

Car Driver Deals brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat de belangrijkste elementen van de overeenkomst. Deze worden op voldoende, duidelijke wijze omschreven zodat de contractant een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Alle documenten waaruit de overeenkomst bestaat worden bij het aanbod gevoegd.

3- De documenten van de overeenkomst en hun onderlinge rangorde

De rechten en plichten van de overeenkomst zijn te vinden in het volgende document: de offerte. Dat is het door de contractant te aanvaarden en/of te ondertekenen offerte waarop de gegevens van de contractant en die van Car Driver Deals zijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst zijn vastgelegd, zoals:

 • de klasse en het merk en type
 • de eventuele opties
 • de overeengekomen duur van de periode
 • de belangrijkste bedragen, tarieven en/of voorwaarden
 • eventuele bijzondere afspraken

Car Driver Deals voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de overeenkomst zijn vastgelegd bij de offerte en stelt ze vóór het sluiten van de overeenkomst aan contractant ter beschikking.

4- De duur van de overeenkomst en ingang van de periode

De overeenkomst gaat in op het moment dat Car Driver Deals het door contractant ondertekende offerte heeft ontvangen. Betreft het een offerte dat op elektronische wijze wordt verzonden (gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm vereiste aanvaarding. 

Bij aanvaarding van de offerte gaat contractant akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaart contractant ermee akkoord te gaan met eventueel daaruit voortkomende (extra) kosten.

5- Deelname

De contractant geeft Car Driver Deals opdracht om hem/haar aan te melden als deelnemer van Stichting Car Drivers. Voor de deelname van Stichting Car Drivers heeft de contractant het recht om, afhankelijk van de door de contractant afgenomen deal, gebruik te maken van het rijden van een auto met toepassing van de Algemene Voorwaarden van Car Driver Deals.

6- Prijzen en (aan)betalen

6.1 De contractant heeft 14 dagen de tijd om de (aan-)betaling van de factuur te voldoen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de factuur. Bij het niet nakomen van deze verplichting, zal de contractant een betaalherinnering gaan ontvangen. Indien Car Driver Deals het genoemde bedrag daarna nog niet binnen 7 dagen heeft ontvangen, zal Car Driver Deals overgaan tot aanmanen. Voor de  aanmaning zal als volgt aanmaningskosten in rekening gebracht worden over het openstaande bedrag: 15% over € 2.500,- en 10% over het restbedrag met een minimum van € 40,- plus 2% boeterente over het openstaande bedrag, berekend vanaf 15 dagen na ontvangst van de factuur. Blijft iedere reactie uit, zal Car Driver Deals dit overdragen aan het incassobureau. De daarvoor gemaakte kosten zullen ook verhaald worden op de contractant.

6.2 Prijswijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Op bestaande overeenkomsten kunnen geen prijswijzigingen worden toegepast.

7- Opzegging door de contractant

7.1 Indien de overeenkomst door de contractant wordt opgezegd zal Car Driver Deals de prijs van het mobiliteitspakket terug betalen onder aftrek van de volgende annulerings- en gebruikskosten:

 • bij opzegging tot de 60ste kalenderdag vóór de levering: geen annulerings- en gebruikskosten
 • bij opzegging vanaf de 60ste kalenderdag tot de dag van levering: € 500,-
 • bij opzegging op de dag van levering of later: € 500,- plus de periode van gebruik van het voertuig zoals genoemd in artikel 7.3

7.2 Bij opzeggingen dient contractant rekening te houden met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggingen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7.3 Indien de contractant reeds gebruik maakt van het voertuig en de contractant zegt de overeenkomst op dan zal Car Driver Deals de periode van niet gereden maanden onder de volgende voorwaarden retour betalen:

a. Rijden met levertijd (Zeer Voordelig Rijden pakket):

Naar rato van de gereden maanden ten opzichte van de niet gereden maanden

b. Rijden zonder levertijd (Voordelig Rijden pakket):

Naar rato van de gereden maanden ten opzichte van de niet gereden maanden, met dien verstande dat

 • bij de 24 maanden looptijd zal 67% van de kosten van het totale mobiliteitspakket in het 1ste jaar worden verrekend.
 • bij de 36 maanden looptijd zal 50% van de kosten van het totale mobiliteitspakket in het 1ste jaar worden verrekend.
 • bij de 48 maanden looptijd zal 40% van de kosten van het totale mobiliteitspakket in het 1ste jaar worden verrekend.

8- Overlijden

8.1 Bij overlijden van de contractant tre(e)d(t)(en) de erfgena(a)m(en) op als ‘Contractant’.

9- Keuze auto

9.1 Car Driver Deals houdt zoveel mogelijk rekening met het gekozen merk en type van de contractant. Mocht het gekozen merk en type niet leverbaar zijn dan ontvangt de contractant, in overleg met de contractant, een alternatief binnen de gekozen klasse.

9.2 De contractant heeft de mogelijkheid om elk jaar een keuze te maken voor een merk en type auto binnen de gekozen klasse, met uitzondering van de EV klasse. Mocht het gekozen merk en type niet leverbaar zijn dan ontvangt de contractant een alternatief binnen de gekozen klasse. Dit gaat altijd in overleg met de contractant.

9.3 Gedurende de gehele periode van gebruik van het voertuig behoudt Car Driver Deals het recht het voertuig te wisselen en in overleg met de contractant te vervangen door een voertuig dat ten minste van dezelfde categorie is. Contractant dient hier ten alle tijden aan mee te werken. Contractant dient er rekening mee te houden dat minimaal één keer per jaar de auto gewisseld gaat worden, ongeacht welke looptijd contractant heeft gekozen. Mocht het gekozen merk en type niet (direct) leverbaar zijn dan ontvangt de contractant, in overleg met de contractant, een (tijdelijk) alternatief binnen de gekozen klasse.

10- Kilometrage, kilometerprijs en inrijbeperking

10.1 De kilometrage (vrij te rijden kilometers) voor alle overeenkomsten bedraagt 3000 km per maand (36000 km per jaar).

10.2 Iedere 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst, verstrekt contractant aan Car Driver Deals, indien Car Driver Deals zulks verzoekt, de juiste kilometerstand van het voertuig.

10.3 Indien blijkt dat de werkelijke kilometrage, inclusief vervangend vervoer kilometrage, meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen 3000 km per maand, is Car Driver Deals gerechtigd eventuele meer kilometers per maand te verrekenen, dus: aantal kilometers / 12 maanden = maandkilometers. Indien de gemaakte maandkilometers meer dan 10% afwijken van de overeenkomst, is Car Driver Deals gerechtigd deze per maand te corrigeren. Ook al zou de contractant minder gaan rijden zullen de meer kilometers voorlopig betaald moeten worden. Bij inlevering worden de kilometers conform overeenkomst verrekend.

10.4 De meer kilometerprijs bedraagt € 0,22 per kilometer.

10.5 Contractant heeft geen recht op teruggave of vermindering van de overeenkomst indien u minder kilometers rijdt.

10.6 Contractant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Car Driver Deals gerechtigd is het voertuig te allen tijde om te ruilen voor een nieuw voertuig indien Car Driver Deals bepaald dat het voertuig zijn maximale kilometrage heeft bereikt voor een optimale doorverkoop.

10.7 Inrijbeperking niet van toepassing voor: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Polen, Tsjechië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland.

10.8 Voor alle andere landen niet genoemd in artikel 10.7 geldt een inrijbeperking. Er mag niet in deze landen gereden worden met het voertuig. Alle schade die voortvloeit uit het gebruiken van het voertuig in deze landen worden verhaald op de contractant.

11- Verzekering, eigen risico en belastingen

11.1 Het gebruik van de auto is inclusief WA + volledig Cascoverzekering, onderhoud en reparaties, pechhulp en vervangend vervoer, vervanging van banden en motorrijtuigenbelasting.

11.2 De hoogte van het eigen risico voor niet verhaalbare schade bedraagt € 300,- per gebeurtenis en is voor rekening van de contractant. Afkoop van het eigen risico is niet mogelijk.

11.3 Een Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI) is standaard opgenomen in het contract tot een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000.000,-.

11.4 De minimale klasse voor vervangend vervoer is klasse compact (Volkswagen Up of gelijkwaardig).

12- Bestuurders en leeftijd

12.1 De contractant heeft een geldig rijbewijs en is woonachtig in Nederland en/of België. Iedereen binnen de gezinshuishouding van de contractant van de auto van Car Driver Deals, die in het bezit is van een voor het voertuig geldig rijbewijs mag de auto besturen. Daarbij geldt wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd is en in staat moet zijn de auto te besturen. De minimum leeftijd bij afhalen en besturen van de auto is:

 • 21 jaar voor de klassen Compact t/m Middenklasse+
 • 25 jaar voor de klassen Premium en hoger

12.2 De contractant of bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs is.

12.3 Het doen en laten van andere bestuurders van de auto komt voor de toepassing van de voorwaarden van de overeenkomst voor rekening van de contractant alsof het zijn/haar eigen doen en laten betreft. De contractant van Car Driver Deals van de auto is dus aansprakelijk voor andere bestuurders.

12.4 Is de auto gestolen, dan is de contractant echter niet aansprakelijk voor wat er na de diefstal met de auto gebeurt. Voorwaarde is dat de contractant (of de andere bestuurder van het voertuig) de vermissing van de auto direct meldt bij de politie en aangifte van diefstal doet.

13- Goed huisvader en accessoires

13.1 De contractant dient de auto zorgvuldig en als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden. Car Driver Deals heeft het recht om tussentijdse controle uit te voeren. Indien de auto in een uitzonderlijke slechte staat verkeerd (Car Driver Deals is hierin de bepalende partij) heeft Car Driver Deals het recht om de auto direct terug te vorderen zonder recht op vervanging, en eindigt de overeenkomst bij Car Driver Deals per direct en onherroepelijk. Voor de ontstane schade is de contractant zelf volledig aansprakelijk en zal de volledige schade door Car Driver Deals op de contractant worden verhaald.

13.2 Door contractant mogen zonder toestemming van Car Driver Deals geen accessoires of andere wijzigingen toegevoegd of aangebracht worden aan de auto. Alle schades die hierdoor zijn ontstaan, zoals het verwijderen of vervangen van de door de contractant zelf aangebrachte accessoires, zijn voor rekening van de contractant.

13.3 Het is ten strengste verboden om te roken in de auto. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt € 500,- boete in rekening te brengen (waardevermindering) exclusief reinigingskosten en alle voorkomende gevolgschades met een minimumbedrag van € 149,-.

14- Gebruik en bepalingen

14.1 In het algemeen moet zorgvuldig met de auto worden omgegaan en moeten de verkeersregels en andere wettelijke voorschriften worden opgevolgd.

14.2 Met de auto mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden of de bepalingen in de contractantsvoorwaarden of afzonderlijke bepalingen over dekking van WA- en cascoschade geen dekking bestaat.

14.3 Als de auto niet wordt gebruikt, dan moet de auto zorgvuldig worden afgesloten. Voorzieningen ter voorkoming van diefstal, zoals een alarminstallatie, moeten in werking gesteld worden. De sleutel van de auto moet zorgvuldig worden opgeborgen.

14.4 De auto mag niet worden gebruikt voor vervoer van personen of goederen tegen betaling of voor snelheids, betrouwbaarheids- of rijvaardigheidsritten. Ook mag de auto niet worden gebruikt voor rijles.

14.5 De auto mag niet worden bestuurd door een zeventienjarige in het kader van het experiment begeleid rijden (“2todrive”).

14.6 Met de auto mogen geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

14.7 De auto mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.

14.8 Indien de auto in het buitenland wordt gebruikt is de contractant zelf verantwoordelijk om een buitenlandverklaring aan te vragen indien het land waar de contractant de auto gebruikt dit eist. Een buitenlandverklaring kan de contractant aanvragen op [email protected]

14.9 De eisen en legalisatie van een buitenlandverklaring varieert per land. Contractant is verplicht de ambassade van het betreffende land te raadplegen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het tijdig ontvangen van de buitenlandverklaring.

14.10 Voor de ontstane schade als gevolg zoals is omschreven in artikel 14.1 tot en met 14.9 is de contractant zelf volledig aansprakelijk/verantwoordelijk en zal de volledige schade door Car Driver Deals op de contractant worden verhaald. Car Driver Deals is gerechtigd zijn eigendommen terug te halen of op afstand stil te zetten bij in gebreke blijven van betalingen en verplichtingen of onrechtmatig gebruik van het voertuig door de contractant of bestuurder. Alle kosten die hieruit naar voren komen zijn voor rekening van de contractant. Als gevolg hiervan is Car Driver Deals gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

15- Schade

15.1 In geval van schade aan of veroorzaakt door de auto is de contractant verplicht van deze schade ter stond een melding te maken zoals dat aangegeven is op de groene kaart of verzekeringsdocumenten en ook verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.

15.2 Als er schade aan de auto is ontstaan, mag niet met de auto verder worden gereden als daardoor de schade kan verergeren. Als de auto op een gevaarlijke plaats staat of het verkeer hindert, mag de auto uiteraard wel worden verplaatst.

15.3 De contractant dient de politie te verzoeken proces-verbaal van het gebeuren op te maken. De contractant zal zich in zodanige situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen waaruit een erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van Car Driver Deals, leverancier en haar assuradeur zou kunnen schaden.

15.4 Niet-nakoming door de contractant van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen leidt voor de contractant tot volledige schadeplichtigheid tegenover Car Driver Deals.

15.5 In geval van schade, als in artikel 15.1 bedoeld, is de contractant gehouden terstond een melding te maken zoals aangegeven op de groene kaart of verzekeringsdocumenten en tijdig een alsdan voor de contractant bindende instructie te vragen over het bedrijf dat de schade zal herstellen.

15.6 Kosten en schade die niet in de prijs zijn inbegrepen of niet door de verzekering worden gedekt, alsmede betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de auto, komen voor rekening van de contractant. Voor de doorbelasting van kosten en schades wordt een administratievergoeding in rekening gebracht van € 22,50 per gebeurtenis.

15.7 In geval van diefstal van een navigatiesysteem met demontabel front / display worden de initiële kosten vergoed. Bovengenoemde componenten en waardevolle spullen mogen niet onbeheerd in het voertuig achterblijven. Is dat wel het geval, dan is de contractant bij diefstal ook verantwoordelijk voor schade aan de auto.

16- Auto leveren en/of afhalen

16.1 De auto kan worden afgehaald door de contractant op een van onze afhaallocaties of gebruik maken van de gratis haal- en brengservice. De contractant ontvangt 2 tot 4 weken voor daadwerkelijke levering van de auto een bericht over de levering en de mee te nemen documenten zoals geldig legitimatiebewijs en geldig rijbewijs.

16.2 Bij afgifte van de auto aan de contractant stelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of de leverancier een ontvangstbevestiging op. Daarin staat vermeld of de auto schadevrij is, wat de kilometerstand is en welke zaken er bij de auto worden afgegeven, zoals het instructieboekje. Die ontvangstbevestiging moet worden ondertekend door degene die de auto namens Car Driver Deals afgeeft en door de contractant.

16.3 Het kenteken staat niet op naam van de contractant maar op naam van de leverancier van de auto.

17- Auto inleveren

17.1 De contractant moet de auto op de laatste werkdag van de periode inleveren. Indien de laatste dag of dagen van de periode in het weekeinde of op een feestdag vallen, betekent dit dat de contractant de auto voorafgaand aan het weekeinde of de feestdag(en) in moet leveren. Die laatste dag of dagen van de periode kan de contractant dus niet over de auto beschikken. Hiervoor kan de contractant geen vergoeding of terugbetaling voor vragen aan Car Driver Deals.

17.2 De contractant moet tijdig voor het einde van de periode een afspraak voor de inlevering maken met Car Driver Deals of haar vertegenwoordiger. Car Driver Deals of haar vertegenwoordiger bericht de contractant dan waar de auto moet worden ingeleverd. Als de contractant de auto niet tijdig inlevert dan blijft de contractant verplicht tot betaling van een termijnbedrag totdat de auto is ingeleverd, verhoogd met 75% vanaf de dag dat de contractant de auto had moeten inleveren. Deze opslag geldt niet als de contractant de auto niet kan inleveren doordat het gestolen is of total loss is verklaard en de contractant dat tijdig heeft gemeld. Dan moet de contractant wel de bij de auto behorende zaken zoals sleutels en het kentekenbewijs inleveren en meewerken aan het ophalen van de auto.

17.3 Bij inlevering van het voertuig beoordeelt een medewerker van Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of van het bedrijf waar het voertuig ingeleverd moet worden, samen met de contractant of de auto beschadigd is, schoon is en of alle bij de auto afgeleverde toebehoren, onderdelen en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. De contractant is niet verplicht aanwezig te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het innamerapport, moet de contractant bewijzen dat het rapport onjuist is.

17.4 De contractant is aansprakelijk voor bij inname van de auto geconstateerde schade, verontreiniging of ontbrekende toebehoren en documenten. Eerst wordt vastgesteld of de schade of verontreiniging al door de contractant gemeld is bij de op de groene kaart of verzekeringsdocumenten vermelde partij. Als dat het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling vermeld in deze voorwaarden.

17.5 Als de schade niet is gemeld, beoordeelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of deze volgens haar voor rekening van de contractant komt. Daarbij hanteert ze de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname (hierna te noemen: Innameprotocol). In het Innameprotocol is namelijk een omschrijving opgenomen van de bij de inname van voertuigen meest geconstateerde schades en verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor rekening van de contractant komt.

17.6 Staat de schade niet vermeld in het innameprotocol, dan hanteert Car Driver Deals onderstaande maatstaven:

 • Verontreinigingen en schades die niet zijn omschreven in dit innameprotocol komen voor rekening van de contractant als die bij zorgvuldig gebruik van de auto naar redelijkheid niet als normaal zijn te beschouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsduur waarin de contractant binnen de periode de auto in gebruik heeft gehad en het aantal kilometers dat er in de periode mee is gereden.
 • De contractant is verder volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging van niet ingeleverde toebehoren, onderdelen en documenten.
 • Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor rekening van de contractant. Dat geldt ook als bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.
 • In het innameprotocol is een opsomming opgenomen van beschadigingen die vaak bestaan uit meer kleine beschadigingen en als 1 beschadiging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is schade door steenslag.
 • Voor verontreinigingen geldt dat een verontreiniging wordt gezien als een beschadiging. In het innameprotocol is een opsomming opgenomen van verontreinigingen die bestaan uit meer kleinere deelverontreinigingen en als 1 verontreiniging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan zijn koffievlekken op een stoelzitting.
 • Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires is de contractant aansprakelijk voor de kosten van vervanging.
 • Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger beoordeelt aan de hand van het innamerapport en de hiervoor weergegeven maatstaven welk bedrag volgens haar in totaal voor rekening van de contractant komt en stuurt de contractant schriftelijk of per e-mail een bericht daarover.
 • De contractant kan het niet eens zijn met het oordeel van Car Driver Deals dat de vastgestelde beschadiging volgens de hiervoor genoemde maatstaven voor rekening van de contractant komt of over het bedrag dat volgens Car Driver Deals voor rekening van de contractant komt. In die gevallen kan de contractant binnen 1 week na de verzending van het bericht van Car Driver Deals, Car Driver Deals schriftelijk in kennis stellen van het bezwaar. Als de contractant dat niet doet, geldt het door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag. De contractant ontvangt dan een factuur voor dat bedrag, die de contractant dient te betalen.
 • Als de contractant wel en tijdig bij Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger bezwaar maakt, dan schakelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger een expert in die lid is van het Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE). Deze beoordeelt volgens de hiervoor vermelde maatstaven, aan de hand van door Car Driver Deals te overleggen bewijsstukken, of de beschadigingen die volgens Car Driver Deals voor rekening van de contractant komen, inderdaad voor rekening van de contractant komen en zo ja, voor welk bedrag.De contractant heeft dan de betaalverplichting voor dat bedrag. Dat kan lager, gelijk, maar ook hoger zijn dan het eerst door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag. In dit laatste geval, of als de expert het door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag juist vindt, komen de kosten van de expert ten laste van de contractant.
 • Als de auto niet meer voor expertise beschikbaar is en de expert aan de hand van de door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger overgelegde bewijsstukken geen oordeel kan vellen, is de contractant niet aansprakelijk voor bij inlevering geconstateerde schade die nog moet worden afgehandeld.

18- Derdenbeding

18.1 Contractant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de auto bij een derde kan (komen te) berusten of dat de auto kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Car Driver Deals te vorderen heeft of mocht hebben.

18.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige overeenkomst zal contractant de auto op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat contractant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de auto zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Car Driver Deals jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige gebruiksovereenkomst van rechtswege met een onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

18.3 Indien de situatie van artikel 18.2 zich voordoet en de derde het gebruik van de auto door contractant zou willen continueren, is contractant verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige gebruiksovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

18.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

18.5 Het hiervoor in artikel 18.1 t/m 18.4 opgenomen derdenbeding kan noch door contractant, noch door Car Driver Deals worden herroepen.

19- Privacyverklaring over track and trace data

Onze voertuigen zijn mogelijk uitgerust met technologie voor het verzamelen en verzenden van gegevens van het u ter beschikking gestelde voertuig. Dit kunnen gegevens zijn die zijn verzameld van opslagmedia voor gebeurtenisgegevens, GPS-apparaten of vergelijkbare technologie. Indien geïnstalleerd en waar toegestaan, zal deze technologie ons in staat stellen om informatie te verzamelen en te gebruiken zoals:

 • Locatiegegevens;
 • Informatie over botsingen;
 • Informatie over de werking van het voertuig, zoals bedrijfstoestand, kilometerstand, bandenspanning en brandstofstatus en andere diagnose- en prestatiegegevens.

Wanneer deze gegevens zijn verzameld, kunnen ze worden gecombineerd met gegevens die u ons hebt verstrekt en worden gebruikt om informatie over veiligheid, prestaties en andere soortgelijke informatie te genereren, zodat we betere services kunnen leveren. Ons gebruik van deze informatie kan ook de opslag omvatten van deze informatie na het verstrijken van uw mobiliteitsovereenkomst.  Het door ons leveren van een voertuig verbiedt ons niet om verzamelde gegevens van het voertuig te verkrijgen en gebruiken. Uw gebruik van de aan u ter beschikking gestelde voertuigdatasystemen valt onder deze algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals gepubliceerd door de leverancier van de desbetreffende voertuigdatasystemen en/of de autofabrikant. Hierbij kunnen beperkingen van systemen en diensten van toepassing zijn, evenals uitsluitingen van garantie, beperkingen van aansprakelijkheid, voorwaarden van aanbieders van draadloze diensten, privacy procedures, beschrijvingen van het gebruik en het delen van informatie en ook verantwoordelijkheden van gebruikers. 

Ons gebruik van gegevens die uit het ter beschikking gestelde voertuig worden verzameld, kan onder andere bestaan uit het delen van informatie met derden, zoals beschreven in dit beleid. 

Als u uw mobiele apparaat koppelt aan de satellietnavigatie- of infotainmentsystemen van het voertuig, of als u een mobiele toepassing downloadt die beschikbaar is gesteld door de voertuigfabrikant en u het voertuig in die app registreert, kan uw gebruik van de app ertoe leiden dat persoonlijke gegevens, voertuiginformatie, locatiegegevens en rijeigenschappen worden gedeeld met de voertuigfabrikant. Uw gebruik van deze toepassingen is strikt onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de voertuigfabrikant. Voordat u het voertuig inlevert, is het uw verantwoordelijkheid om de toepassing te verwijderen of het voertuig uit de toepassing te verwijderen. Anders hebben de volgende gebruikers van het voertuig toegang tot deze informatie.

In de Europese Unie moeten auto’s worden uitgerust met eCall-technologie, die wordt geactiveerd als uw auto betrokken is bij een ongeval. eCall belt automatisch met hulpdiensten en geeft informatie over het ongeval. Daar maken wij ook gebruik van en hebben toegang tot deze informatie en maken deze informatie openbaar. 

Voertuiggegevens worden gedeeld met hulpdiensten, anderen die reageren op een ongeval, telematicadienstverleners of degenen aan wie wij wettelijk of contractueel verplicht zijn om dergelijke gegevens te verstrekken.

20- Adreswijziging

Als contractant verhuist, dient de contractant zijn/haar nieuwe adres aan Car Driver Deals door te geven. Als het e-mailadres wijzigt, dient contractant dat ook aan Car Driver Deals doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan Car Driver Deals alle voor de contractant bestemde berichten aan het laatste door contractant opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient contractant ook door te geven aan Car Driver Deals. Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.

21- Wijziging van de overeenkomst

Als daartoe aanleiding bestaat, kan Car Driver Deals samen met de contractant de overeenkomst wijzigen. Die wijziging wordt dan schriftelijk vastgelegd.

22- Persoonsregistratie 

Door deel te nemen aan Car Driver Deals geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Car Driver Deals en van gelieerde bedrijven en ondernemingen van Car Driver Deals. De gegevens zijn op ieder moment direct opvraagbaar bij Car Driver Deals en kunnen op uw verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt in principe binnen één week nadat Car Driver Deals het verzoek daartoe van u heeft ontvangen.

23- Intellectueel eigendomsrechten

Car Driver Deals, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Daaronder vallen onder meer de teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op de bezoekers of contractanten van de website en/of producten van Car Driver Deals. Bezoekers en contractanten mogen niets overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Car Driver Deals. Car Driver Deals mag informatie, teksten en disclaimers wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de informatie gewijzigd is.

24- Slotwoord

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Roermond, niettegenstaande de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Car Driver Deals heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen of in te trekken. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website www.cardriverdeals.com en treden na kennisgeving direct in werking en gelden voor alle contractanten van Car Driver Deals.

© 2020 - Car Driver Deals | Privacy verklaring

Wilt u ons bellen?

*)Helaas kunnen wij geen financiering regelen in België, voor andere betaalopties neem contact op met de klantenservice

U heeft gekozen voor het voordelig rijden 48 maanden pakket

U heeft gekozen voor het voordelig rijden 36 maanden pakket

U heeft gekozen voor het voordelig rijden 24 maanden pakket

U heeft gekozen voor 48 maanden

*)Helaas kunnen wij geen financiering regelen in België, voor andere betaalopties neem contact op met de klantenservice

U heeft gekozen voor 36 maanden

*) Helaas kunnen wij geen financiering regelen in België, voor andere betaalopties neem contact op met de klantenservice

U heeft gekozen voor 24 maanden

*)Helaas kunnen wij geen financiering regelen in België, voor andere betaalopties neem contact op met de klantenservice