Algemene Voorwaarden Car Driver Deals

 

1, Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een klant (is gelijk aan “gebruiker”) en Car Driver Deals. Car Driver Deals verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing.

 

2. Het aanbod/de offerte
Car Driver Deals brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat de belangrijkste elementen van de overeenkomst. Deze worden op voldoende, duidelijke wijze omschreven zodat de gebruiker een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Alle documenten waaruit de overeenkomst bestaat worden bij het aanbod gevoegd.

 

3. De documenten van de overeenkomst en hun onderlinge rangorde
De rechten en plichten van de overeenkomst zijn te vinden in de volgende documenten: de offerte. Dat is het door u te ondertekenen offerte waarop uw gegevens en die van Car Driver Deals zijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst zijn vastgelegd, zoals:

 • de leverdatum van de auto
 • de klasse en het merk en type
 • de eventuele opties
 • de overeengekomen duur van de periode
 • de belangrijkste bedragen, tarieven en voorwaarden
 • eventuele bijzondere afspraken

Car Driver Deals voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de overeenkomst zijn vastgelegd bij de offerte en stelt ze vóór het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter beschikking.

 

4. De duur van de overeenkomst en ingang van de periode
De overeenkomst gaat in op het moment dat Car Driver Deals het door gebruiker ondertekende offerte heeft ontvangen. Betreft het een offerte dat op elektronische wijze wordt verzonden (gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm vereiste aanvaarding.

 

5. Deelname
De gebruiker geeft Car Driver Deals opdracht om hem/haar aan te melden als deelnemer van Stichting Car Drivers. Voor de deelname van Stichting Car Drivers heeft de gebruiker het recht om, afhankelijk van de door de gebruiker afgenomen deal, gebruik te maken van het rijden van een auto met toepassing van de algemene voorwaarden van Car Driver Deals.

 

6. Prijzen en (aan)betalen
6.1 De gebruiker heeft 14 dagen de tijd om de (aan-)betaling van de factuur te voldoen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de factuur. Bij het niet nakomen van deze verplichting, zal de gebruiker een betaalherinnering gaan ontvangen. Indien Car Driver Deals het genoemde bedrag daarna nog niet binnen 7 dagen hebben ontvangen, zal Car Driver Deals overgaan tot aanmanen. Voor de  aanmaning zal als volgt aanmaningskosten in rekening gebracht worden over het openstaande bedrag: 15% over € 2.500,- en 10% over het restbedrag met een minimum van € 40,- plus 2% boeterente over het openstaande bedrag, berekend vanaf 15 dagen na ontvangst van de factuur. Blijft iedere reactie uit, zal Car Driver Deals dit overdragen aan het incassobureau. De daarvoor gemaakte kosten zullen ook verhaald worden op de gebruiker.

6.2 Prijswijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Op bestaande overeenkomsten kunnen geen prijswijzigingen worden toegepast.

 

7. Opzegging door de gebruiker
7.1 Indien de overeenkomst door de gebruiker wordt opgezegd zal Car Driver Deals de prijs van de deal terug betalen onder aftrek van de volgende annuleringskosten:

 • bij annulering tot de 60ste kalenderdag vóór de levering: € 500,-
 • bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag tot de dag van levering: € 1000,-
 • bij annulering op de dag van levering of later: de volledige prijs van het mobiliteitspakket

7.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

8. Overlijden
Indien de gebruiker komt te overlijden dan kan de overeenkomst kosteloos overgezet worden naar een andere gebruiker.

 

9. Keuze auto
9.1 Car Driver Deals houdt zoveel mogelijk rekening met het gekozen merk en type van de gebruiker. Mocht het gekozen merk en type niet leverbaar zijn dan ontvangt de gebruiker in overleg met de gebruiker een alternatief binnen de gekozen klasse. Indien de gebruiker niet gebruik wilt maken van het aangeboden alternatief dan ontvangt de gebruiker de volledige betaling retour. Uitvoeringen zoals brandstof, transmissie en overige opties vallen hier niet onder.

9.2 De gebruiker heeft de mogelijkheid om elk jaar een keuze te maken voor een merk en type auto binnen de gekozen klasse, met uitzondering van de EV Klasse. Mocht het gekozen merk en type niet leverbaar zijn dan ontvangt de gebruiker in overleg met de gebruiker een alternatief binnen de gekozen klasse.

 

10. Kilometrage, kilometerprijs en inrijbeperking
10.1 De kilometrage (vrij te rijden kilometers) voor alle overeenkomsten bedraagt 3000 km per maand (36000 km per jaar).

10.2 Iedere 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst, verstrekt gebruiker aan Car Driver Deals, indien Car Driver Deals zulks verzoekt, de juiste kilometerstand van het voertuig.

10.3 Indien blijkt dat de werkelijke kilometrage, inclusief vervangend vervoer kilometrage, meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen 3000 km per maand, is Car Driver Deals gerechtigd eventuele meer kilometers per maand te verrekenen, dus: aantal kilometers / 12 maanden = maandkilometers. Indien de gemaakte maandkilometers meer dan 10% afwijken van de overeenkomst, is Car Driver Deals gerechtigd deze per maand te corrigeren. Ook al zou de gebruiker minder gaan rijden zullen de meer kilometers voorlopig betaald moeten worden. Bij inlevering worden de kilometers conform overeenkomst verrekend.

10.4 De meer kilometerprijs bedraagt € 0,22 per kilometer.

10.5 U heeft geen recht op teruggave of vermindering van de overeenkomst indien u minder kilometers rijdt.

10.6 Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Car Driver Deals gerechtigd is het voertuig te allen tijde om te ruilen voor een nieuw voertuig indien Car Driver Deals bepaald dat het voertuig zijn maximale kilometrage heeft bereikt voor een optimale doorverkoop.

10.7 Inrijbeperking niet van toepassing voor: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Polen, Tsjechië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland.

10.8 Voor alle andere landen niet genoemd in artikel 6.7 geldt een inrijbeperking. Er mag niet in deze landen gereden worden met het voertuig. Alle schade die voortvloeit uit het gebruiken van het voertuig in deze landen worden verhaald op de gebruiker.

 

11. Verzekering, eigen risico en belastingen
11.1 Het gebruik van de auto is inclusief WA + volledig Cascoverzekering, onderhoud en reparaties, pechhulp en vervangend vervoer, vervanging van banden en motorrijtuigenbelasting.

11.2 De hoogte van het eigen risico voor niet verhaalbare schade bedraagt € 300,- per gebeurtenis en is voor rekening van de gebruiker. Afkoop van het eigen risico is niet mogelijk.

11.3 Personen Ongevallen Inzittenden verzekering (POI) is niet standaard opgenomen in het contract.

11.4 De minimale klasse voor vervangend vervoer is klasse A (Volkswagen Up of gelijkwaardig)

 

12. Bestuurders en leeftijd
12.1 De gebruiker heeft een geldig rijbewijs en is woonachtig in Nederland en België. Iedereen binnen de gezinshuishouding van de gebruiker van de auto van Car Driver Deals, die in het bezit is van een voor het voertuig geldig rijbewijs en vooraf schriftelijk aangemeld bij Car Driver Deals mag de auto besturen. Daarbij geldt wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd is en in staat moet zijn de auto te besturen. De minimum leeftijd bij afhalen en besturen van de auto is:

 • 21 jaar voor de klassen A t/m H
 • 25 jaar voor de klassen I t/m N

12.2 De gebruiker of bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs is.

12.3 Het doen en laten van andere bestuurders of andere gebruikers van de auto komt voor de toepassing van de voorwaarden van de overeenkomst voor rekening van de gebruiker alsof het zijn/haar eigen doen en laten betreft. De gebruiker van Car Driver Deals van de auto is dus aansprakelijk voor andere gebruikers.

12.4 Is de auto gestolen, dan is de gebruiker echter niet aansprakelijk voor wat er na de diefstal met de auto gebeurt. Voorwaarde is dat de gebruiker (of de andere gebruiker van het voertuig) de vermissing van de auto direct meldt bij de politie en aangifte van diefstal doet.

 

13. Goed huisvader en accessoires
13.1 De gebruiker dient de auto zorgvuldig en als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden. Car Driver Deals heeft het recht om tussentijdse controle uit te voeren. Indien de auto in een uitzonderlijke slechte staat verkeerd heeft Car Driver Deals het recht om de auto direct terug te vorderen zonder recht op vervanging, en eindigt de overeenkomst bij Car Driver Deals per direct en onherroepelijk. Voor de ontstane schade is de gebruiker zelf volledig aansprakelijk en zal de volledige schade door Car Driver Deals op de gebruiker worden verhaald.

13.2 Als gebruiker mogen zonder toestemming van Car Driver Deals geen accessoires of andere wijzigingen toegevoegd of aangebracht worden aan de auto. Alle ontstane schades die hierdoor ontstaan zoals het verwijderen of vervangen van de door de gebruiker zelf aangebrachte accessoires zijn voor rekening van de gebruiker.

 

14. Gebruik en bepalingen
14.1 In het algemeen moet zorgvuldig met de auto worden omgegaan en moeten de verkeersregels en andere wettelijke voorschriften worden opgevolgd.

14.2 Met de auto mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden of de bepalingen in de gebruikersvoorwaarden of afzonderlijke bepalingen over dekking van WA respectievelijk BA- en cascoschade geen dekking bestaat.

14.3 Als de auto niet wordt gebruikt, dan moet de auto zorgvuldig worden afgesloten. Voorzieningen ter voorkoming van diefstal, zoals een alarminstallatie, moeten in werking gesteld worden. De sleutel van de auto moet zorgvuldig worden opgeborgen.

14.4 De auto mag niet worden gebruikt voor vervoer van personen of goederen tegen betaling of voor snelheids, betrouwbaarheids- of rijvaardigheidsritten. Ook mag de auto niet worden gebruikt voor rijles.

14.5 De auto mag niet worden bestuurd door een zeventienjarige in het kader van het experiment begeleid rijden (“2todrive”).

14.6 Met de auto mogen geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

14.7 De auto mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.

14.8 Indien de auto in het buitenland wordt gebruikt bent u zelf verantwoordelijk om een buitenlandverklaring aan te vragen indien het land waar u de auto gebruikt dit eist. Een buitenlandverklaring kunt u aanvragen op [email protected]

14.9 De eisen en legalisatie van een buitenlandverklaring varieert per land. Gebruiker is verplicht de ambassade van het betreffende land te raadplegen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het tijdig ontvangen van de buitenlandverklaring.

14.10 Voor de ontstane schade als gevolg zoals is omschreven in artikel 14.1 tot en met 14.9 is de gebruiker zelf volledig aansprakelijk en zal de volledige schade door Car Driver Deals op de gebruiker worden verhaald.

 

15. Schade
15.1 In geval van schade aan of veroorzaakt door de auto is de gebruiker verplicht van deze schade ter stond een melding te maken zoals dat aangegeven is op de groene kaart of verzekeringsdocumenten en ook verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.

15.2 Als er schade aan de auto is ontstaan, mag niet met de auto verder worden gereden als daardoor de schade kan verergeren. Als de auto op een gevaarlijke plaats staat of het verkeer hindert, mag de auto uiteraard wel worden verplaatst.

15.3 De gebruiker dient de politie te verzoeken proces-verbaal van het gebeuren op te maken. De gebruiker zal zich in zodanige situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen of verklaringen waaruit een erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van Car Driver Deals, leverancier en haar assuradeur zou kunnen schaden.

15.4 Niet-nakoming door de gebruiker van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen leidt voor de gebruiker tot volledige schadeplichtigheid tegenover Car Driver Deals.

15.5 In geval van schade, als in artikel 15.1 bedoeld, is de gebruiker gehouden terstond een melding te maken zoals aangegeven op de groene kaart of verzekeringsdocumenten en tijdig een alsdan voor de gebruiker bindende instructie te vragen over het bedrijf dat de schade zal herstellen.

15.6 Kosten en schade die niet in de prijs zijn inbegrepen of niet door de verzekering worden gedekt, alsmede betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de auto, komen voor rekening van de gebruiker. Voor de doorbelasting van kosten en schades wordt een administratievergoeding in rekening gebracht van € 22,50 per gebeurtenis.

15.7 In geval van diefstal van een navigatiesysteem met demontabel front / display worden de initiële kosten vergoed. Bovengenoemde componenten en waardevolle spullen mogen niet onbeheerd in het voertuig achterblijven. Is dat wel het geval, dan is de gebruiker bij diefstal ook verantwoordelijk voor schade aan de auto.

 

16. Auto leveren en afhalen
16.1 De auto kan worden afgehaald door de gebruiker op een van onze afhaallocaties. De gebruiker ontvangt 4 tot 6 weken voor daadwerkelijke levering van de auto een bericht over de afhaallocatie en de mee te nemen documenten zoals geldig legitimatiebewijs en geldig rijbewijs.

16.2 Bij afgifte van de auto aan de gebruiker stelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of de leverancier een ontvangstbevestiging op. Daarin staat vermeld of de auto schadevrij is, wat de kilometerstand is en welke zaken er bij de auto worden afgegeven, zoals het instructieboekje. Die ontvangstbevestiging moet worden ondertekend door degene die de auto namens Car Driver Deals afgeeft en door de gebruiker.

16.3 De gebruiker houdt gedurende de gehele periode dezelfde auto behalve als de kosten van reparatie en onderhoud door een technisch gebrek zoveel hoger zijn dan normaal dat het voor de leverancier financieel onverantwoord is de auto nog langer in te zetten. Dan kan de leverancier de auto vervangen door een voertuig dat ten minste van dezelfde categorie is. De (rest)duur van de periode blijft dan gelijk.

16.4 Het kenteken staat niet op naam van de gebruiker maar op naam van de leverancier van de auto.

 

17. Auto inleveren
17.1 De gebruiker moet de auto op de laatste werkdag van de periode inleveren. Indien de laatste dag of dagen van de periode in het weekeinde of op een feestdag vallen, betekent dit dat de gebruiker de auto voorafgaand aan het weekeinde of de feestdag(en) in moet leveren. Die laatste dag of dagen van de periode kan de gebruiker dus niet over de auto beschikken. Hiervoor kan de gebruiker geen vergoeding of terugbetaling voor vragen aan Car Driver Deals.

17.2 De gebruiker moet tijdig voor het einde van de periode een afspraak voor de inlevering maken met Car Driver Deals of haar vertegenwoordiger. Car Driver Deals of haar vertegenwoordiger bericht de gebruiker dan waar de auto moet worden ingeleverd. Als de gebruiker de auto niet tijdig inlevert dan blijft de gebruiker verplicht tot betaling van een termijnbedrag totdat de auto is ingeleverd, verhoogd met 75% vanaf de dag dat de gebruiker de auto had moeten inleveren. Deze opslag geldt niet als de gebruiker de auto niet kan inleveren doordat het gestolen is of total loss is verklaard en de gebruiker dat tijdig heeft gemeld. Dan moet de gebruiker wel de bij de auto behorende zaken zoals sleutels en het kentekenbewijs inleveren en meewerken aan het ophalen van de auto.

17.3 Bij inlevering van het voertuig beoordeelt een medewerker van Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of van het bedrijf waar het voertuig ingeleverd moet worden, samen met de gebruiker of de auto beschadigd is, schoon is en of alle bij de auto afgeleverde toebehoren, onderdelen en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. De gebruiker is niet verplicht aanwezig te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het innamerapport, moet de gebruiker bewijzen dat het rapport onjuist is.

17.4 De gebruiker is aansprakelijk voor bij inname van de auto geconstateerde schade, verontreiniging of ontbrekende toebehoren en documenten. Eerst wordt vastgesteld of de schade of verontreiniging al door de gebruiker gemeld is bij de op de groene kaart of verzekeringsdocumenten vermelde partij. Als dat het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

17.5 Als de schade niet is gemeld, beoordeelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger of deze volgens haar voor rekening van de gebruiker komt. Daarbij hanteert ze de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname (hierna te noemen: Innameprotocol). In het Innameprotocol is namelijk een omschrijving opgenomen van de bij de inname van voertuigen meest geconstateerde schades en verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor rekening van de gebruiker komt.

17.6 Staat de schade niet vermeld in het innameprotocol, dan hanteert Car Driver Deals onderstaande maatstaven:

 1. Verontreinigingen en schades die niet zijn omschreven in dit innameprotocol komen voor rekening van de gebruiker als die bij zorgvuldig gebruik van de auto naar redelijkheid niet als normaal zijn te beschouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsduur waarin de gebruiker binnen de periode de auto in gebruik heeft gehad en het aantal kilometers dat er in de periode mee is gereden.
 2. De gebruiker is verder volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging van niet ingeleverde toebehoren, onderdelen en documenten.
 3. Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor rekening van de gebruiker. Dat geldt ook als bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.
 4. In het innameprotocol is een opsomming opgenomen van beschadigingen die vaak bestaan uit meer kleine beschadigingen en als 1 beschadiging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is schade door steenslag.
 5. Voor verontreinigingen geldt dat een verontreiniging wordt gezien als een beschadiging. In het innameprotocol is een opsomming opgenomen van verontreinigingen die bestaan uit meer kleinere deelverontreinigingen en als 1 verontreiniging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan zijn koffievlekken op een stoelzitting.
 6. Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires is de gebruiker aansprakelijk voor de kosten van vervanging.
 7. Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger beoordeelt aan de hand van het innamerapport en de hiervoor weergegeven maatstaven welk bedrag volgens haar in totaal voor rekening van de gebruiker komt en stuurt de gebruiker schriftelijk of per e-mail een bericht daarover.
 8. De gebruiker kan het niet eens zijn met het oordeel van Car Driver Deals dat de vastgestelde beschadiging volgens de hiervoor genoemde maatstaven voor rekening van de gebruiker komt of over het bedrag dat volgens Car Driver Deals voor rekening van de gebruiker komt. In die gevallen kan de gebruiker binnen 1 week na de verzending van het bericht van Car Driver Deals, de stichting schriftelijk in kennis stellen van het bezwaar. Als de gebruiker dat niet doet, geldt het door de Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag. De gebruiker ontvangt dan een factuur voor dat bedrag, die de gebruiker dient te betalen.
 9. Als de gebruiker wel en tijdig bij Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger bezwaar maakt, dan schakelt Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger een expert in die lid is van het Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE). Deze beoordeelt volgens de hiervoor vermelde maatstaven aan de hand van door Car Driver Deals te overleggen bewijsstukken, of de beschadigingen die volgens Car Driver Deals voor rekening van de gebruiker komen, inderdaad voor rekening van de gebruiker komen en zo ja, voor welk bedrag. De gebruiker betaalt dan dat bedrag. Dat kan lager, gelijk, maar ook hoger zijn dan het eerst door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag. In dit laatste geval, of als de expert het door de Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger vastgestelde bedrag juist vindt, betaalt de gebruiker bovendien de kosten van de expert.
 10. Als de auto niet meer voor expertise beschikbaar is en de expert aan de hand van de door Car Driver Deals of diens vertegenwoordiger overgelegde bewijsstukken geen oordeel kan vellen, is de gebruiker niet aansprakelijk voor bij inlevering geconstateerde schade die nog moet worden afgehandeld.

 

18. Derdenbeding
18.1 Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de auto bij een derde kan (komen te) berusten of dat de auto kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Car Driver Deals te vorderen heeft of mocht hebben.

18.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige gebruiksovereenkomst zal gebruiker de auto op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat gebruiker zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de auto zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Car Driver Deals jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige gebruiksovereenkomst van rechtswege met een onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

18.3 Indien de situatie van artikel 18.2 zich voordoet en de derde het gebruik van de auto door gebruiker zou willen continueren, is gebruiker verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige gebruiksovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

18.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

18.5 Het hiervoor in artikel 18.1 t/m 18.4 opgenomen derdenbeding kan noch door gebruiker, noch door Car Driver Deals worden herroepen.

 

19. Adreswijziging
Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan Car Driver Deals door te geven. Als uw e-mailadres wijzigt, moet u dat ook aan Car Driver Deals doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan Car Driver Deals alle voor u bestemde berichten aan het laatste door u opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan Car Driver Deals. Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.

 

20. Wijziging van de overeenkomst
Als daartoe aanleiding bestaat, kan Car Driver Deals samen met u de overeenkomst wijzigen. Die wijziging wordt dan schriftelijk vastgelegd.

 

21. Persoonsregistratie
Door deel te nemen aan Car Driver Deals geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Car Driver Deals en van gelieerde bedrijven en ondernemingen van Car Driver Deals. De gegevens zijn op ieder moment direct opvraagbaar bij Car Driver Deals en kunnen op uw verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt in principe binnen één week nadat Car Driver Deals het verzoek daartoe van u heeft ontvangen.

 

22. Intellectueel eigendomsrechten
Car Driver Deals, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Daaronder vallen onder meer de teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op de bezoekers of gebruikers van de website en/of producten van Car Driver Deals. Bezoekers en gebruikers mogen niets overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Car Driver Deals. Car Driver Deals mag informatie, teksten en disclaimers wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de informatie gewijzigd is.

 

23. Geschillencommissie, toepasselijk recht
Geschillen tussen u en Car Driver Deals over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door u als door Car Driver Deals aanhangig worden gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), t.a.v. Klachtenfunctionaris ACM , Postbus 16326 , 2500 BH Den Haag. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen als u uw klacht eerst bij Car Driver Deals indient.
 • Leidt de klacht bij Car Driver Dealsniet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij Car Driver Deals indiende, schriftelijk (of in een andere door de Commissie te bepalen vorm) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer u een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Car Driver Dealsaan deze keuze gebonden. Indien Car Driver Deals een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij u eerst (schriftelijk of in een andere passende vorm) om uw akkoord vragen. Car Driver Deals geeft u daarvoor een termijn van 5 weken. Zij vermeldt dat zij het geschil bij de gewone rechter aanhangig zal maken als u binnen deze termijn niet uw akkoord geeft.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak volgens het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geldt als een bindend advies waartegen geen hoger beroep openstaat. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

24. Slotwoord
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Roermond, niettegenstaande de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Car Driver Deals heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen of in te trekken. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website www.cardriverdeals.com en treden na kennisgeving direct in werking en gelden voor alle deelnemers van Car Driver Deals.